Tầm nhìn giá trị cốt lõi

Là Nhà sản xuất và cung cấp Lưu Điện

Tầm Nhìn giá trị cốt lõi

_Là  Nhà sản xuất  và cung cấp  Lưu Điện   mong  muốn  trở thành  một  công  ty chuyên nghiệp hàng đầu Việt  Nam trong lĩnh vực sản xuất  lưu điện  mang thương  hiệu MAGEN

_Sứ Mệnh

Mọi hoạt động của  ICMINE  đều mang sứ mệnh cung  cung cấp các giải pháp bền vững  thông minh cho  hệ thống sản xuất  LƯU ĐIỆN  MAGEN , ICMINE   tự động góp phần hiện đại hóa cuộc sống của cộng đồng Việt Nam

_ Gía trị cốt lõi

Tập trung sáng tạo và phát triển mạnh mẽ thương hiệu MAGEN

Đáng tin cậy lấy khách hàng làm nền tảng vững chãi để vươn lên

Đoàn kết và Tôn trọng là sức mạnh  của  con người ICMINE