GE 1200

Model: GE 1200

Công suất máy: 1000W.

Thời gian lưu điện: 72 giờ.

Dùng cho mô tơ:  600kg – 800kg