GE 1500

Model: GE 1500

Công suất máy: 1500W.

Thời gian lưu điện: 72 giờ.

Dùng cho mô tơ:  800kg – 1000kg